3voor12 Fryslân

Yn gearwurking mei 3voor12 Fryslân komt der ek dit jier wer in spesjaal poadium foar talint.
It is op dit momint noch net bekend welke artysten op dit poadium stean komme.
3voor12

Bob seit: “Bob dit poadium de grutste talinten”.

Oare artysten op Greidhoek' Festival