Anbu Gang

Bob is oars as oars en is bliid dat hy jim kennismeitsje litte kin mei muzyk dy ’t oars as oars is. De jongerein fan tsjintwurdich hat net folle mear mei pop- en gitaarmuzyk. Sy lústerje allinnich mar nei dit soarte fette sjit. De Anbu Gang is sels fette leipe sjit. Dizze jongens rappe as hienen sy nea oars dien. Rekkenje der mar op dat it in gekkenboel wurdt. Foar it poadium stiet op 9 septimber de hiele jongerein fan de Greidhoeke mei te blêren; ‘ik heb een Barkie op zak’!

Bob seit; ‘Ik heb een Bobbie op zaaaaaaaaaaaaaaaaaak’!

Poadium Wâlmart; fan 22.25-23.05 oere

Oare artysten op Greidhoek' Festival