De Meisjes

Se binne der wer: dûnsgroep De Meisjes ûnder lieding fan koreograaf Marlien Seinstra. Acht deftige dûnsers binne fongen yn in muorre fan elastyk. Se triuwe. lûke, hingje. Wat bart der as se útbrekke?

 

Bob seit; “Dan fljocht Bob der as de bliksem Bob de fyts efteroan”

De Wâlery; 17:45, 19:15 en 20:45 oere

 

Oare artysten op Greidhoek' Festival