DJ SPIKERHURD BÛMBÛM

Raggatek DJ SPIKERHURD BÛMBÛM is net fan dat benaude. De beats en bass donderje wol sa spikerhurd út syn masine. Dêr kin net ien by stilstean. De kombi tusken Hardcore en Reggae klinke núver mar wol sa alderferkuorrendst lekker. Hakke en space! By DJ SPIKERHURD BÛMBÛM is alles lafa!!!

Afbeeldingsresultaat voor raggatek

Bob seit; “Net mei de fuotten Bob de grûn stean bliuwe!!”

De oan leger wâl-tinte; fan 0.00-1.00 oere

 

Oare artysten op Greidhoek' Festival