Joost Zijn happy home

Oan ‘e ein fan de wolkomwâlhallatunnel sjochst in felle gloede. Dat is it heldere ljocht fan Joost Zijn Onemanband Showorkest. Dizze ûnbeslipe diamant is bekend fan Holland’s Got Talent. 


 

Bob seit; “It publyk Bob de banken!”

Om 18:00, 19:00 en 20:00 oere by de yngong

Oare artysten op Greidhoek' Festival