Jaap Prins

Jaap Prins mei de Roadhouse blues band

Eltse lêste snein fan de moanne spilet der blues yn it kafé yn Easterein. Eltse kear begjint it om 16.00 oere en stean de auto’s oant yn Itens ta. Soks like Bob ek wol wat en hat Jaap Prins frege om mei de Roadhouse bleus band op it Greidhoek’ Festival te spyljen. Gewoan om 16.00 oere efkes de pannen fan it dak spylje om der yn te kommen! No al nocht yn! Bob soe Bob de fyts komme!

Oare artysten op Greidhoek' Festival