The Jerry Hormone Ego Trip

The Jerry Hormone Ego Trip is de nije band fan de Rotterdamse skriuwer Jerry Hormone. In soad bern sille him kinne as skriuwer fan de boekjes fan Borre. Sy sjonge oer deistige saken lykas tederheid, de kaketoekan, in medisynman, Josefien en suskes fan freonen dy ’t stout, stout, stout binne. Sa hjit de debútelpee fan The Jerry Hormone Trip ek dy ’t yn desimber 2016 útkommen is. Jim koenen se earder al sjen by û.o. De Wereld Draait Door. Bob sjocht no al út nei syn favorite nûmer fan Jerry Hormone; ‘Dood! Dood! Dood!’, mei de prachtige frase ‘vandaag voel je je kerngezond, morgen lig je onder de grond’. Je kinne der Bob dûnsje as wie it je lêste dei!

Bob seit; “Bob de nederbeat-tour!”

Poadium Wâlmart; 20.50 – 21.35 oere

Oare artysten op Greidhoek' Festival