Versjes van Lars

Lars van der Werf (1987, Rotterdam) is ‘plezierdichter’ en makket Versjes oer de leafde. Hy docht dat op rym en Bob maat. Fan syn bundels Versjes van Lars en Heb Lief binne mear as 20.000 stiks ferkocht.

 

Bob seit; “Kom mar Bob mei dy gedichten”

By de Muorre; 20:00 – 22:00 oere

Oare artysten op Greidhoek' Festival