ZEA

Arnold de Boer komt fan Makkum en begûn yn 1995 mei ZEA, mei twa maten fan de universiteit yn Amsterdam. Ynmiddels binne wy 20 jier fierder en spile Arnold mei ZEA mear as 1500 kear yn 35 lannen op mear as 6 kontininten. Hy spilet no solo mei syn gitaar en sampler en kaam dit jier foar it earst mei in Frysktalige CD. “Minsken yn it bûtenlân reageare like goed op myn Fryske as Ingelstalige muzyk”. Dat komt moai út! Muzyk kent gjin grinzen! ‘Make love, not wâl!’

Bob seit; “Miskien wolris Bob in poadium sjoen mei The Ex”

Poadium Wâlmart; 17.45 – 18.25 oere

Oare artysten op Greidhoek' Festival