Kaarten


De kaarten foar it Greidhoek’ Festival 2017 koste Bob ‘e nij €12,– per stik oan de doar!
Fanôf begjin augustus binne se yn de foarferkeap te krijen by de JUMBO-Kooistra yn Wommels. Dêr koste se €10,– per stik!
Bêrn oan ’t en mei 12 jier en lju dy ’t Bob hjitte mei fergees nei binnen. Jongelju fan 13-17 jier en 65+’ers meie foar heal jild nei binnen. Sy kinne yn de foarferkeap gjin kaarten krije.

Kaarten kinne ek hjir no al op de webside besteld fia it Ticketscript-systeem hjir boppe.
Hjir koste se ek €10,- per stik, mar komt der noch €1,- servicekosten by.
Dizze kaarten kinne je thús sels útprinte en wurde by de yngong scand.

 

 

GF2014kaartsjesbydeJumBob
“Der stienen ek noch 2 kaartsjes Bob it boadskipperslistje!”

Bob seit: “Ek aardich foar ien Bob de jierdei of sa!”