Frijkaartsjes winne!

Ek dit jier binne der wer frijkaarten te winnen foar it Greidhoek’ festival!
Der binne fanôf augustus wer aksjes by de Jumbo-Kooistra yn Wommels en wy hawwe aksjes fia dizze webside en Facebook.
Wat moatte je dwaan?
Dat heare jim mei de tiid wol.

of

*Lit in moaie (fakansje)foto fan je sels meitsje mei in machtige Bob-prúk Bob de kop(“BéBob”) en efentueel in kwast yn de hân Bob in spesjaal plak. Dat mei by de Martinitoer wêze, mar ek by Mantsje Pis of Ús mem of betink sels mar wat. In foto fan je sels mei ien dy ’t as 2 druppels wetter Bob Bob liket mei ek. Mail de foto nei info@greidhoekfestival.nl en meitsje sa kâns op 2 frijkaarten foar it Greidhoek’ Festival 2016. Begjin septimber meitsje wy bekend wa ’t der wûn hat. Prúken kinne jim efentueel by ús bestelle. Sy koste €10,- per stik. Je meie se fansels ek best efkes liene.

Bob seit; “Bob souder hat Bob noch wol wat âlde fakansjekykjes lizzen”