Media

2017

Bobjûn 2017

Geselliche Bobjûn foar Boppers, Opperboppers en Frijwilligers. Mei bekend meitsje fan it programma fan 9 september en it tema: Make Love Not Wâl.

49 Photos

2016

2015

Foto's Hendrik Jellema 2015

Foto's fan de tige slagge lustrum edysje fan it Greidhoek' Festival makke troch Hendrik Jellema.

106 Photos

Bobjûn 2015

Foto's fan de smûke Bobjûn op 22 maaie yn it Appelhof oan de Van Sminialeane. De foto's bin makke troch Hendrik Jellema.

26 Photos

2014

Foto's Henk de Vreeze

Wy hiene ek noch in gastfotograaf, Henk de Vreeze. Henk hat in stikmannich geweldige foto's makke, sjoch mar ris.

174 Photos

Foto's Hendrik Jellema

Us húsfotograaf hat wer in enorme berg prachtige foto's makke. Hjir in seleksje dêrút, allegear fan de musyk.

73 Photos

Kapperscontainer 2

Foto's makke yn de kapperscontainer, twadde serie.

70 Photos

Kapperscontainer 1

Foto's makke yn de Kapperscontainer, earste serie.

70 Photos

Foto's Hendrik Jellema bobbouw en bern

Foto's fan ús húsfotograaf fan it bobbouwen en it berneprogramma.

28 Photos

Bobjûn 2014

Foto's fan de bobjûn fan 2014. Mei de parsekonferinsje troch Ate en Willem en de band Ancient Remedy. Foto's makke troch Hendrik Jellema.

33 Photos

2013

It Festival

Foto's fan it Greidhoek' Festival 2013 fan ús húsfotograaf fan dit jier Hendrik Jellema. Hendrik hat hûnderden prachtiche foto's makke, dit is in seleksje dêrút.

69 Photos

De Foartún

Foto's fan ús húsfotograaf Hendrik Jellema fan it begjin yn de Foartún fan it Festival op de Terp.

12 Photos

Bobbouwe en Bobromje

Foto's fan ús húsfotograaf Hendrik Jellema fan it Bobbouwen en fan Joop Bootsma fan it Bobromjen.

15 Photos

Foto's Joop Bootsma 2013

Foto's makke troch Joop Bootsma.

22 Photos

Foto's Henk Bootsma 2013

Foto's fan Henk Bootsma

15 Photos

Parsekonferinsje 2013

It Greidhoek' Festival hat freed 17 maaie op ludyke wize it programma fan har tredde edisje, sneon 14 seprtimber, bekend makke. Bob Ate en Bob Willem hâlden in parsekonferinsje en fertelden wat der allegear op it festival te hearen en te sjen wêze sil. Se dienen dat mei in soad humor yn oanwezigens fan in protte freonen (Boppers), sponsoren (Stipers) en frijwilligers fan it Festival, dy't op in unyke lokaasje yn Wommels, it âld appelhof efter de Van Sminialeane, in "Bobreltsje" oanbean krigen mei in musykje der by. De presintatrice fan it festival sil Simone Scheffer wêze. Ús húsfotograaf fan fan't jier is Hendrik Jellema, die't ek dizze foto's al makke hat.

40 Photos

2012

Foto's fan Aline Bouma

Ús gastfotograaf fan 2012 wie Aline Bouma. Foto's die't sy makke hat stean ek op har webside: http://alinebouma.nl/photos/greidhoek-festival/

92 Photos

Foto's Henk Bootsma

Foto's die't Henk Bootsma makke hat, grutte orizjinelen kinne op syn webside (www.henkbootsmafotografie.nl) besteld wurde.

49 Photos

Earste blik op it festival

In pear foto's foar in earste impresje fan hoe't it wie. Ynkoarten mear..

5 Photos

Tariedings 2012

Wat foto's fan de tariedings fan 2012.

41 Photos

2011

Earste Edysje 2011

23 Photos