Nijs

Ien happy family op it Greidhoek’ Festival!

20-9-2016 GF 2016 foto Piet Douma

Wat hat Bob sneon wer fan jim en it hiele Greidhoek’ Festival genoten! Mar leafst 1600 loksikers mocht Bob ûntfange op it swimbadterrein. Se kamen oer lân (de Terp) of fia de seerûte, dy’t begûn by it Tsiispakhûs. Op de boat krigen se fia in koptillefoan in oangripend ferhaal te hearen fan in flechteling. In..

Lês fierder
Nijs

Blokkenskema GF 2016

12-9-2016 Blokkenskema GF 2016

It blokkenskema foar kommende sneon kinne jim hjirûnder fine. Fansels kin it sa wêze dat der noch wat feroaret, dus as je der wis fan wêze wolle dat je neat misse kinne je it beste sneon om 17.00 oere komme en de buordsjes Bob de tinten folgje. Bob seit;”Klik Bob it blokkenskema en print him..

Lês fierder
Nijs

Promo Gleidhoek’ Festival 2016

05-9-2016

Hawwe jim ek sa ‘n nocht yn it kommende Greidhoek’ Festival op sneon 17 septimber? Of better sein it Gleidhoek’ Festival! Wy yn elts gefal wol! Hielendal nei it sjen fan dizze prachtige promo makke troch ús freonen fan 5-Online:   Bob seit; “Dat frommeske sit no al ûnrêstich Bob de stoel!”

Lês fierder
Nijs

Gleidhoek’ Festivalpostel 2016

05-9-2016 Poster Greidhoek Festival 2016

Hawwe jim ús prachtige festivalposter al spotten? Hjir efkes foar de lju dy ‘t him noch net sjoen hawwe: Foar de lju dy ‘t noch net sa goed Japans kinne, hawwe wy ek mar efkes in Nederlânse fersje makke: Bob seit; “Bob syn Japans of Bob syn Nederlâns? Bob nei 17 septimbel”

Lês fierder
Nijs

Foarferkeap start by de Jumbo-Kooistra yn Wommels

25-8-2016

De foarferkeap foar it Greidhoek’ Festival giet freed 27 augustus los by de Jumbo-Kooistra yn Wommels. In kaartsje kostet yn de foarferkeap 10 euries! Oan de doar op 17 septimber 12 euries. Bern fan 12 oan ‘t en mei 17 jier en 65+’ers meie foar de helte fan de priis nei binnen en bern ûnder de..

Lês fierder
Nijs

Tema GF’16: Ien Happy Family!

09-7-2016 2016b

It festivaltema sil dit jier wêze; “Ien Happy Family”! Dit û.o. nei oanlieding fan it fluchtelingedebat wêrby de Greidhoek’ gongers alfêst wenne kinne oan de Japanske kultuer foar as it sa wêze mocht dat der mei de tiid in tsunami oan Japanners nei ús ta komme. Sa kinne wy no alfêst foaroardielen en gefoelichheden behannelje..

Lês fierder