Bobjûn Bob freed 1 juny!

Geplaatst op: maart 9th, 2018

Bob ’s jierlijkse Bobjûn foar frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers fan it Greidhoek’ Festival sil dit jier plakfine op freed 1 juny. Op dizze jûn wurdt yn de tún fan de foarsitter oan de Van Sminialeane, ûnder it genot fan in hapke en in snapke en in alderaardichst stikje muzyk bekend makke wat der dit kear allegear barre sil op it Greidhoek’ Festival op sneon 22 septimber. De bands dy ’t komme te spyljen wurde dus bekend makke lykas it keunstprogramma en it tema. De tagong is fergees en Bob trakteart.
Alle  frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers krije ynkoarten in útnoeging.

 

  

Bob seit; “De hiele jûn Bob kosten fan Bob!”