Greidhoek’ Festival 2019

Yn maaie/juny 2019 wurde de earste artysten fan it Greidhoek’ festival fan sneon 7 septimber 2019 tidens in freone- en parsejûn wrâldkundich makke.
Oftewol Bob de Bobjûn!
Alle frijwilligers, Boppers en OpperBoppers kinne ûnder it genot fan in hapke en in snapke it programma foar it Greidhoek’ Festival 2019 te hearen krije en genietsje fan in optreden fan …….. yn it appelhôf oan de Van Sminialeane yn Wommels!

 

Parsekonferinsje2013

Bob seit; “Dat wurdt fêst wer in Bobmerkelijke Bobjûn!”

Oare artysten op Greidhoek' Festival