Canshaker Pi

Neffens muzykblêd OOR is Canshaker Pi op dit momint dé band dy´t je live sjen moatte, dat dat komt moai út. Canshaker Pi sil jim allegear omfier blaze mei harren rammelende garaazjerock. Binnen de linen kleurje is der net by en dat mei Bob wol lije, want hy kin eins gjin lijntsjes. Rock ’n Roll!! 
Grabthembythepussy-steets: 22.10-23.00 oere

 

Bob seit; ‘Bob ’n Roll!’

 

Oare artysten op Greidhoek' Festival