Friso Vinyl

Der is gjin better adres te finen foar de ienige echte orizjinele soul, jazz, funk as rock ‘n roll. De hits op finyl fleane je om de earen en je skouders, fuotten en heupen fine wis de beat. Fan gouden klassikers oant de minder bekende, mar wis net minder dûnsbere hits, wêrfan’t je lyk de artyst witte wolle. Hoe âld de hits binne dondert neat, Friso Vinyl syn feestjes binne yn alle opsichten tiidleas! #allegeardedûnsflierBob
Wêr en hoe let is noch in ferrassing #marfêstBobdûnsskuondykantBob

 

Bob seit; ‘Mei syn allen de dûnsflier Bob!’

 

 

Oare artysten op Greidhoek' Festival