Friso Vinyl

Der is gjin better adres te finen foar de ienige echte orisjinele soul, jazz, funk as rock & roll. De hits op vinyl fleane je om de earen wêrby as je skouders, fuotten en heupen wis de beat fine. Fan gouden klassikers oant de minder bekende, mar seker net minder dûnsbere hits, wêrfan je lyk de artyst witte wolle. Hoe âld de hits binne makket neat, Friso Vinyls feestjes binne yn alle opsichten tiidleas!

Bob seit; ‘Mei syn allen de dûnsflier Bob!’

 

 

Oare artysten op Greidhoek' Festival