Fuz

Ek it Greidhoek’ Festival programmeert fiersten te min froulju, dus dat moat hurd oars. Ea wienen sy de jongste band op Lowlands en no komme Savanah, Sara, Lieselot en Gini nei it Greidhoek’ Festival en sille ús mei Fuz traktere op seks, hier en rock ’n roll. Dat klinkt al goed!

 

Bob seit; ‘Dat snobbersguod moat Bob!’

Oare artysten op Greidhoek' Festival