The Amp

Op Befrijdingsdei die The Amp foar it earst yn 23 jier wer ris in optreden. Wat sy ús foaral dúdlik makken is dat wy dizze band ek wolris op it Greidhoek’ Festival steane hawwe woenen. Sjonger Nyk de Vries hat wolris faker op it Greidhoek’ Festival stien as dichter, mar no sil hy jim mei The Amp omfierblaze.

 

Bob seit; 

Oare artysten op Greidhoek' Festival