The Amp

Op Befrijdingsdei die The Amp foar it earst yn 23 jier wer ris in optreden. Wat sy ús dêrmei dúdlik makken wie dat wy dizze band dit jier perfoarst op it Greidhoek’ Festival stean hawwe woenen. Foar’t it te let is! Sjonger Nyk de Vries hat wolris faker op it Greidhoek’ Festival stien as dichter, mar no sil hy jim mei The Amp omfierblaze. #margoedfêsthâlde
Grabthembythepussy-steets: 19.10-19.50 oere

 

Bob seit; ‘Bob de nostalgyske toer’!

Oare artysten op Greidhoek' Festival