The Hoochies

Lykas ferline jier traapje wy it Greidhoek’ Festival ôf mei dikke fette blues. Dit kear troch The Hoochies. Ferwachtsje oertsjûgende rauwe blues yn de Chicago-stijl Bluesharp. Rauwe blues en boogie yn de tradysje fan Little Walter, The Red Devils en Sean Costello. Sy spylje de blues as siet de duvel harren achter de kont oan! #kommarBobdan
Slasefanmyôf-steets: 16.00-17.00 oere

   

Bob seit; ‘Bob is foar de dúvel net benaud!’

Oare artysten op Greidhoek' Festival