Toe Maar

Tusken 1978 en 1984 wie Doe Maar de populêrste band fan Nederlân. Oan reunys dogge sy geregeld, mar it slagget net om harren nei it Greidhoek’ Festival te krijen. Bob syn brune kin it net lûke. Doe mar de bêste coverband fan Doe Maar fêstlein: Toe Maar. Ien fan Bob syn doelen is ommers om sawol jong as âld de dûnsflier op te krijen. Mei dizze band slagget dat geheid! #foardatdeBobfalt
Slasefanmyôf-steets: 23.05-0.00 oere

 

Bob seit; ‘Bob nei de dûnsflier!’

 

 

Oare artysten op Greidhoek' Festival