Programma

Op sneon 7 septimber 2019 giet it wer los mei alwer de 9e edysje fan it Greidhoek’ Festival! It terreingiet rûn in oer as 15.00 oere iepen en in oer as 1.30 oere is it dien op it swimbadterrein.

Peuk
Tiid:
Poadium:
Farsk!
Tiid:
Poadium:
Love Couple
Tiid:
Poadium:
John Frost
Tiid:
Poadium:
The Blues Busters
Tiid:
Poadium:
Rey Tranquillo
Tiid:
Poadium:
De Raggende Manne
Tiid:
Poadium:
The Krontjong Devils
Tiid:
Poadium:
Turboguru
Tiid:
Poadium:
Seewolf
Tiid:
Poadium:
The Bootleg Doors
Tiid:
Poadium:
Buy now