Programma

Op sneon 7 septimber 2019 giet it wer los mei alwer de 9e edysje fan it Greidhoek’ Festival! It terreingiet rûn in oer as 15.00 oere iepen en in oer as 1.30 oere is it dien op it swimbadterrein.

Dûnsfoarstelling RAUW
Tiid: Freeds fan 20.00-21.00 oere
Poadium: Goutum
Peuk
Tiid: 22.44 oere
Poadium: Marsum
Farsk!
Tiid: 17.30 oere
Poadium: Goutum
Love Couple
Tiid: 18.59 oere
Poadium: Goutum
John Frost
Tiid: 21.58 oere
Poadium: Goutum
The Blues Busters
Tiid: 16.48 oere
Poadium: Marsum
Rey Tranquillo
Tiid: 20.28 oere
Poadium: Goutum
De Raggende Manne
Tiid: 19.43 oere
Poadium: Marsum
The Krontjong Devils
Tiid: 18.13 oere
Poadium: Marsum
Turboguru
Tiid: 23.28 oere
Poadium: Goutum
Seewolf
Tiid: 21.13 oere
Poadium: Marsum
The Bootleg Doors
Tiid: 0.12 oere
Poadium: Marsum
Buy now