Programma 2019

Op sneon 7 septimber 2019 giet it wer los mei alwer de 9e edysje fan it Greidhoek’ Festival! It sil wol wer rûn in oer as 16.00 oere begjinne en in oer as 1.30 oere is it dien op it swimbadterrein.