Programma 2018

Op sneon 22 septimber 2018 giet it wer los mei alwer de 8e edysje fan it Greidhoek’ Festival! It begjint rûn in oer as 16.00 oere en in oer as 1.30 oere is it dien op it swimbadterrein.