Programma

Op sneon 7 septimber 2019 giet it wer los mei alwer de 9e edysje fan it Greidhoek’ Festival! It sil wol wer rûn in oer as 16.00 oere begjinne en in oer as 1.30 oere is it dien op it swimbadterrein. 

Farsk
Tiid:
Poadium:
Ferrassing!
Tiid:
Poadium:
Love Couple
Tiid:
Poadium:
John Frost
Tiid:
Poadium:
The Blues Busters
Tiid:
Poadium:
Rey Tranquillo
Tiid:
Poadium:
De Raggende Manne
Tiid:
Poadium:
The Krontjong Devils
Tiid:
Poadium:
Turboguru
Tiid:
Poadium:
Seewolf
Tiid:
Poadium:
The Bootleg Doors
Tiid:
Poadium:
Buy now