GF 2018 tige slagge!!

Geplaatst op: september 24th, 2018

Wat hawwe sneon in machtich Greidhoek’ Festival hân!
Bob hat fan jim genoaten! Fan alle 2000 lju dy ’t der wienen! 
De âlderein út Nij Stapert dy ’t efkes om it hoekje seach, de pubers dy ’t by Leafs út harren dak gienen, de bakfisken by Toe Maar, de âldere jongerein te rocken by The Amp en allegear noch efkes út de skroeven by Knarsetand!
Bob is gek Bob jim!!
Bob seit tank oan al dy frijwilligers dy ’t dit mei mooglik makken!

Sjoch hjir foar de resinsje yn de Ljouwerter Krante.