Rabo-sponsering mei help fan jim Greidhoek’ers!

Geplaatst op: november 28th, 2017

Rabobank Snits-SúdwestFryslân hat ek dit jier wer de aksje; “Rabo-ledensponsoring”.
As jo lid binne fan de Rabobank dan kinne je yn de hiele moanne desimber €5,- fan het sponserbudjset fan de bank jaan oan jo favorite feriening, stifting of ynstelling.

Ek Bob docht dit jier wer mei!
Bob stiet ûnder nûmer:  RLS053
Dit nûmer hawwe je nedich by it ynfullen fan it stimbiljet wat jim hjir fine kinne:

Klanten en leden
Let op: klanten fan de Rabobank binne net automatysk lid.
Klanten dy’t stimme, mar noch gjin lid binne, wurde automatysk lid makke.

Alfêst tige by tige!

 

Bob seit; “Noflik sa ’n RaBOBank” 😉