Nijs

Jumbo-Kooistra Bob ‘e nij OpperOpperBopper!

31-3-2019

Dit jier is Jumbo-Kooistra Wommels Bob ‘e nij de haadstiper fan it Greidhoek’ Festival! Dit betsjut dat de Jumbo(B)-Kooistra foar it 6e jier alwer OpperOpperBopper is. Hjir binne wy tige wiis mei! Bob seit; “Dat liket der Bob!”

Lês fierder
Nijs

Bobjûn Bob freed 31 maaie mei The Beatles Sessions!

11-3-2019

Bob ’s jierlijkse Bobjûn foar frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers fan it Greidhoek’ Festival sil dit jier plakfine op freed 31 maaie.  Op dizze jûn wurdt yn de tún fan de foarsitter oan de Van Sminialeane, ûnder it genot fan in hapke en in snapke en in alderaardichst stikje muzyk fan The Beatles Sessions bekend..

Lês fierder
Nijs

Bob nei 7 septimber 2019!

31-12-2018

Ut namme fan it Greidhoek’ Festival-komité winsket Bob jim allegear it alderbêste foar 2019!  Bob seit; “Bob nei sneon 7 septimber 2019!”

Lês fierder
Nijs

GF 2018 tige slagge!!

24-9-2018

Wat hawwe sneon in machtich Greidhoek’ Festival hân! Bob hat fan jim genoaten! Fan alle 2000 lju dy ’t der wienen!  De âlderein út Nij Stapert dy ’t efkes om it hoekje seach, de pubers dy ’t by Leafs út harren dak gienen, de bakfisken by Toe Maar, de âldere jongerein te rocken by The..

Lês fierder
Nijs

Blokkeskema GF 2018

16-9-2018

Hjir kinne jim alfêst it blokkeskema fine. Spitich genôch kin Fuz net komme. Hjirtroch komt der wat mear romte foar de dûnsers en begjint The Amp heechstwierkynlik wat letter.   Klik Bob in blokkeskema foar in fergrutting! It blokkeskema stiet ek yn de Greidhoek’ Festivalkrante dy ‘begjin septimber by de Op ‘e Skille yn siet…

Lês fierder
Nijs

Greidhoek´ Festival promo 2018

12-9-2018

Hawwe jim ek sa ’n nocht yn it kommende Greidhoek’ Festival op sneon 22 septimber? #Bobek Hielendal nei it sjen fan dizze prachtige promo makke troch ús freon fan Drone Media: promo Greidhoek Festival 2018 from DRONEmedia on Vimeo. Bob seit; ‘It stiet der mar kreas Bob!’

Lês fierder