Nijs

Bob nei 7 septimber 2019!

31-12-2018

Ut namme fan it Greidhoek’ Festival-komité winsket Bob jim allegear it alderbêste foar 2019!  Bob seit; “Bob nei sneon 7 septimber 2019!”

Lês fierder
Nijs

GF 2018 tige slagge!!

24-9-2018

Wat hawwe sneon in machtich Greidhoek’ Festival hân! Bob hat fan jim genoaten! Fan alle 2000 lju dy ’t der wienen!  De âlderein út Nij Stapert dy ’t efkes om it hoekje seach, de pubers dy ’t by Leafs út harren dak gienen, de bakfisken by Toe Maar, de âldere jongerein te rocken by The..

Lês fierder
Nijs

Blokkeskema GF 2018

16-9-2018

Hjir kinne jim alfêst it blokkeskema fine. Spitich genôch kin Fuz net komme. Hjirtroch komt der wat mear romte foar de dûnsers en begjint The Amp heechstwierkynlik wat letter.   Klik Bob in blokkeskema foar in fergrutting! It blokkeskema stiet ek yn de Greidhoek’ Festivalkrante dy ‘begjin septimber by de Op ‘e Skille yn siet…

Lês fierder
Nijs

Greidhoek´ Festival promo 2018

12-9-2018

Hawwe jim ek sa ’n nocht yn it kommende Greidhoek’ Festival op sneon 22 septimber? #Bobek Hielendal nei it sjen fan dizze prachtige promo makke troch ús freon fan Drone Media: promo Greidhoek Festival 2018 from DRONEmedia on Vimeo. Bob seit; ‘It stiet der mar kreas Bob!’

Lês fierder
Nijs

De nije Greidhoek’ festivalposter!

09-7-2018

Hjir is hy dan! De nije Greidhoek’ Festival-poster! Stiet Bob der net kreas Bob? Mei tank oan ús freonen fan De Staat van Creatie! De poster leit no by ús drukker Van der Eems en is daliks ek rûnom yn de Greidhoeke te sjen!   Bob seit; ‘Benijd wêr ’t dizze no oeral wer Bobplakt..

Lês fierder
Nijs

Programma GF’18 bekendmakke op Bobjûn!

01-6-2018

Freed 1 juny wie wer de jierlijkse Bobjûn yn it appelhôf oan de Van Sminialeane. Hjir waard bekend makke wat der dit jier allegear op it festival stean sil en fansels it tema!  It tema fan it Greidhoek’Festival is dit jier ‘#Bobek’ mei in knypeach nei de #metoo-diskusje. De artysten dy ’t optrede sille binne..

Lês fierder