Leafs

Jamihl Dapaloe, oftewol Leafs, is 16 jier en wurdt sjoen as it grutste raptalint fan Nederlân. As hy mei in nij nûmer op Youtube komt dan wurdt dat meast binnen in pear dagen mear as in miljoen kear belústere. Hy stie ferline jier al op it Woo Hah-festival, mar liket dit jier hielendal troch te brekken mei optredens op û.o. Paaspop, de Zware Cross, Pukkelpop en Lowlands. Yn dit rychje mei it Greidhoek’ Festival net ûntbrekke fansels. #datfyntBobek
Grabthembythepussy-steets: 20.35-21.10 oere

 

Bob seit; ‘Bob is wol ta oan wat Leafs’

Oare artysten op Greidhoek' Festival