Nijs

Ciel ynstee fan Katie Koss

08-9-2017

Om ’t Katioe Koss net Bob it Greidhoek’ Festival spylje kin is der yn oerlis mei 3voor12-Friesland in alternatyf fûn. De band rûn frontfrou Michelle Hendriks is CIEL, dizze sjongeres is ek wol bekend fan Svava. Los fan it feit dat de band noch net lang dwaande is, bin se fuort wol taheakke oan de..

Lês fierder
Nijs

Promo Greidhoek’ Festival 2017

25-8-2017

Hawwe jim ek sa ’n nocht yn it kommende Greidhoek’ Festival op sneon 9 septimber? Wy yn elts gefal wol! Hielendal nei it sjen fan dizze prachtige promo makke troch ús freon fan Drone Media:     Bob seit; “It stiet der no al moai Bob!”

Lês fierder
Nijs

Blokkenskema GF’ 2017

23-8-2017

Hjir kinne jim alfêst it blokkenskema fine. Spitich genôch kin Katie Koss net komme. Wy sille sjen as wy noch ferfanging regelje sille. Klik Bob it blokkenskema foar in fergrutting! De Greidhoek’ Festivalkrante falt yn de wike fan 24 augustus yn de hiele Greidhoek’ fergees troch de bus en komt begjin septimber hjir op de..

Lês fierder
Nijs

Poster Greidhoek’ Festival 2017

06-7-2017

Hjir is hy dan! De nije Greidhoek’ Festival-poster! Stiet Bob der net kreas Bob? Mei tank oan ús freonen fan De Staat van Creatie! Bob seit; ‘Benijd wêr ’t dizze no oeral wer Bobplakt wurdt!’

Lês fierder
Nijs

Programma Greidhoek’ Festival bekend makke!

15-5-2017

Kening Bob hat ôfrûne freed op de Bobjûn foar frijwilligers en stipers fan it Greidhoek’ Festival bekend makke wat der dit jier allegear op it Greidhoek’ Festival spylje sil en is ek it tema út de doeken dien; ‘Make Love not Wâl’. De meast yn it each springende akt op it festival is Claw Boys..

Lês fierder
Nijs

Bobjûn Bob freed 12 maaie!

18-4-2017

Bob ’s jierlijkse Bobjûn foar frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers fan it Greidhoek’ Festival sil dit jier plakfine op freed 12 maaie. Op dizze jûn wurdt yn de tún fan de foarsitter oan de Van Sminialeane, ûnder it genot fan in hapke en in snapke en in alderaardichst stikje muzyk, bekend makke wat der dit kear..

Lês fierder