Bobjûn Bob freed 12 maaie!

Geplaatst op: april 18th, 2017

Bob ’s jierlijkse Bobjûn foar frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers fan it Greidhoek’ Festival sil dit jier plakfine op freed 12 maaie. Op dizze jûn wurdt yn de tún fan de foarsitter oan de Van Sminialeane, ûnder it genot fan in hapke en in snapke en in alderaardichst stikje muzyk, bekend makke wat der dit kear allegear barre sil op it Greidhoek’ Festival op sneon 9 septimber. De bands dy ’t komme te spyljen wurde dus bekend makke lykas it keunstprogramma en it tema. De tagong is fergees en Bob trakteart. Alle  frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers krije ynkoarten in útnoeging.

Fotos Bobjun 2015 (3)

Bob seit; “Bob kosten fan Bob!”